Anasayfa

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü
Cumhuriyet Mahallesi Nemlioğlu Cemal Sokak No:25
TRABZON
25.06.2013


Konu : Trabzon İli, Ayasofya Mah. 24 ada, 16 parsel sayılı taşınmazda bulunan Ayasofya Müzesi hakkında.

Trabzon İli, Ayasofya Mah. 24 ada, 16 parsel sayılı taşınmazda bulunan Ayasofya Kilisesi, Koruma Kurulunun 04.09.1985 gün ve 1426 sayılı kararı ile "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescilli bir yapıdır. Kurulun 24.01.1986 gün ve 835 sayılı kararıyla da müze olarak kullanım kararı getirilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde, müze olarak kullanım kararı bulunan, Koruma Kurulu kararı ile tescilli yapının fonksiyonunun değiştirilerek cami kullanımı getirileceği ve bu amaçla yapının iç kısmında bir takım inşai ve fiziki müdahalelerde bulunulduğu bilgisi edinilmiştir.

İmar Kanunu'nun 21. Maddesi "Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede belirtilen istisna dışında belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır."

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 57. Maddesi ise "Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratlar; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş idarelerin izin ve denetimi ile yapılır. Bunların dışında her türlü inşai ve fiziki müdahale koruma bölge kurulunun izni ile yapılır."

Aynı yasanın 65. Maddesinin (d) bendi ise "Bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş idarelerden bu kanunun 57. Maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca izin almaksızın veya izne aykırı olarak tamirat ve tadilat yapanlar ile izinsiz inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar." düzenlemeleri içermektedir.

Bu nedenle;
Trabzon Ayasofya Kilisesine ilişkin olarak Koruma Kurulunun müze kullanımı kararında herhangi bir değişiklik olup olmadığı, yapıdaki inşai ve fiziki müdahaleler için izin ya da Kurul tarafından bu müdahalelerin dayanağı olabilecek bir karar alınıp alınmadığı konusunda 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca Yasada belirtilen süre içinde bilgi verilmesini,

Söz konusu yapıda eski eserin özelliğini kaybetmesine yol açan müdahalelerin dayanağı olabilecek bir işlem söz konusu değil ise, izinsiz müdahalelerin durdurulmasını ve suç teşkil eden bu filleri gerçekleştirenler hakkında 2863 Sayılı Yasa'ya aykırılıktan dolayı C. Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını arz ve talep ederiz.

Fatih Mahallesi Muhtarlığı
Adına Muhtar Zeki Batar

Ayasofyalılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Güzelleştirme
Derneği Adına Başkan Mustafa Bal

Trabzon Sanat Evi Derneği
Adına Başkan Adnan Taç

Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal
Yardımlaşma Vakfı
Adına Bilgin Aygül

Mimarlar Odası Trabzon Şubesi
Adına Başkan Sayim Adanur

Dağıtım:
1- Kültür ve Turizm Bakanlığı
2- Trabzon Valiliği
3- Vakıflar Genel Müdürlüğü
4- Trabzon Büyükşehir Belediyesi (Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu)

Bilgi İçin: Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Trabzon Vakfı Adresi:
İnkilap Sokak No:18/14 06650 Kızılay-ANKARA
Tel: 312.418 17 58
Faks: 312.418 17 68
e-mail: info®trabzonvakfi.org.tr