Son Güncelleme: 6 Nisan 2021 02:33:28
Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği
23. Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneğinin 23. Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2021 tarihinde Saat 11:00'de İnkılap Sokak 18/14 Kızılay-ANKARA adresindeki Trabzon Vakfının toplantı salonunda hazirun cetvelindeki imzalardan tespit edildiği üzere 31 üyenin asaleten, 2 üyenin vekaleten olmak üzere toplam 33 üyenin katılımı ile toplandı.

Dernek Başkanı Necmettin SARAL, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda salgına karşı gerekli önlemlerin alındığını ve genel kurulun yapılmasında sakınca olmadığını ifade ederek toplantıyı açtı ve gündemin birinci maddesi gereği İstiklal Marşımızın eşliğinde Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimizin ve ölen Dernek üyelerimizin aziz hatıraları için saygı duruşunda bulunuldu.

Gündemin ikinci maddesi olan Divan Kurulunun oluşturulması maddesine geçildi. Verilen önerge gereği Divan Başkanlığına Mehmet ÇOLAKOĞLU, katip üyeliklere Yüksel ÖZTEKİN ve Mustafa MERİÇ'in seçilmesi önerildi. Önerge Genel Kurulun onayıyla kabul edilerek Divan Kurulu oluşturuldu.

Gündemin üçüncü maddesi olan Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu Dernek Genel Sekereteri Özkan AKÇAY tarafından, 2019-2020 yıllarını kapsayan gelir-gider tablosu Dernek Saymanı Ülay GÜRBAY tarafından, Denetleme Kurulu raporu ise Denetim Kurulu üyesi Fehmi YILMAZ tarafından okundu. Divan Başkanı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporu hakkında görüş belirtmek isteyen olup olmadığını Genel Kurula sordu. Görüş belirtmek isteyen olmadığından gündemin dördüncü maddesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi olan, Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının ayrı ayrı oylanarak ibra edilmeleri maddesi gereği Divan Başkanı bir önceki madde gereği okunan Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile iki yıllık hesap durumunu gösterir gelir-gider tablosunun ibra edilmesini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Gelir-Gider hesapları oy birliği ile ibra edildi. Divan Başkanı yine bir önceki maddede Genel Kurul üyelerine okunan Denetim Kurulu raporunun kabulü ile ibra edilmesini Genel Kurulun onayına sundu, 2019-2020 yıllarını kapsayan Denetim Kurulu raporu oy birliği ile kabul ve ibra edildi.

Gündemin beşinci maddesi olan üye aidatlarının görüşülerek bu döneme ait geçici bütçenin onaylanması maddesine geçildi. Bu maddenin görüşülmesi sırasında 50TL/yıl olan üyelik aidatının değiştirilmemesi görüşü benimsendi ve Genel Kurulca 50TL/yıl olan üyelik aidatının devamı oy birliği ile kabul edildi.

Yeni döneme ait gelir-gider kalemlerini gösterir bütçe sayman Ülay GÜRBAY tarafından okundu. Divan Başkanı geçici bütçe hakkında görüş belirtmek isteyenin olup olmadığını sordu, söz alan olmadığından geçici bütçeyi Genel Kurulun onayına sundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesinde; 01.10.2018 tarih ve 30552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Dernekler Yönetmeliğinin 85.maddesine eklenen fıkra gereğince dernek beyannamelerine üyelerin T.C. Kimlik numaralarının yazılmasının zorunlu hale getirilmesi üzerine 30.04.2019 tarihine kadar T.C. Kimlik numaralarına ulaşılamayan ekli listede adları yazılı dernek üyelerinin üyelikten çıkarılmalarının Genel Kurulun onayına sunulması maddesine geçildi.

Divan Başkanı, ekli listede adları yazılı T.C. Kimlik numaralarına ulaşılamayan ve Dernekler Masasına bildirme zorunluluğu olan 30.04.2019 tarihi itibariyle hazırlanan üye listesini Genel Kurula okudu ve bu üyelerin üyelikten çıkarılmasını Genel Kurulun onayına sundu, ekli listede adları yazılı 217 kişinin (ikiyüzonyedi) üyelikten çıkarılmaları oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesi olan, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimi maddesine geçildi. Dernek üyeleri Necmettin SARAL, Mehmet ÇOLAKOĞLU ve Özkan AKÇAY tarafından Divan Başkanlığına verilen önergede; Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelikleri, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelikleri, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelikleri için belirlenen isimler okundu ve bu isimlerin dışında bu kurullara aday olmak isteyen başka bir adayın olup olmadığı Divan Başkanı tarafından Genel Kurul üyelerine soruldu. Başka aday çıkmadığından Divan Başkanı açık oylama yapılarak önergede belirtilen isimlerin sözü edilen kurullara seçilmesi hususunu Genel Kurulun onayına sundu. Genel Kurul, açık oylama yapılarak önergede yazılı olan kişilerin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyeliklerine seçilmeleri oy birliği ile kabul etti.

Buna göre;

Yönetim Kurulu Asıl üyeliklerine: Asiye SALTIK, Burcu UZUNER, Çağlar SARAL, Fatma Nur CUMALIOĞLU, Gülen UZUN, Gülfem Işıl KOTANCI, Murat ALİOĞLU, Necmettin SARAL, Özcan KÜÇÜK, Özkan AKÇAY, Ülay GÜRBAY

Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine: Kemal KURŞUNOĞLU, M.Zeki GÜVEN, Metin GÜVEN, Yüksel ÖZTEKİN, Kemal ALİOĞLU, Cemil Özgür TOMAR, Mahmut BAHADIR

Denetim Kurulu Asıl üyeliklerine: Fehmi YILMAZ, Ömer İNCE, Ekrem ULUSOY

Denetim Kurulu Yedek üyeliklerine: Musa BEKAR, Yusuf Ziya KARAKELLE, Ayhan ÖZYURT

Disiplin Kurulu Asıl üyeliklerine: Nuri KARA, Aynur ÖZTEKİN, Şermin GÜNER

Disiplin Kurulu Yedek üyeliklerine: Ahmet Salih GENÇ, Burhan YILDIRIM, Yusuf BEKAR seçildiler.

Gündemin sekizinci maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde Özkan AKÇAY söz alarak aidat borçları olan Dernek üyelerinin 2019, 2020 ve 2021 yılları aidatlarını ödemeleri halinde geçmiş yıllara ait aidat borçlarının affedilmesini önerdi. Genel Kurul, bu yetkinin Yönetim Kuruluna bırakılmasını, yeni seçilen Yönetim Kurulunun bu önerinin uygulanması için karar aldığında bu kararın uygulamaya konmasını oy birliği ile kabul etti.

Divan Başkanı Mehmet ÇOLAKOĞLU derneğin kurullarına seçilenlere Divan Kurulu adına başarılar dileyerek toplantıyı sonlandırdı.

Mehmet ÇOLAKOĞLU - Divan Başkanı,
Katip Üye - Yüksel ÖZTEKİN,
Katip Üye - Mustafa MERİÇ
28 Mart 2021

Yayınlanma Tarihi : 6 Nisan 2021
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Trabzon Vakfı kurucu üyesi, eski başkanlarımızdan, iş adamı
OSMAN TAN
vefat etmiştir.

Merhumun cenazesi 3 Nisan 2021 Cumartesi Ankara Karşıyaka mezarlığına defnedilmiştir.

Trabzon Vakfı ve Derneği adına Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Yayınlanma Tarihi : 3 Nisan 2021
özlem
H. Ertan Tokinan

sabâdan bir esinti sinmeli şimdi sessizliğime
eski bir gramofonun sesinden de olsa dinlenmeli yine
uzaklarda perdeleri inik âsâr-ı atîka bir evin
alıp götürmeli beni huzurlu köşelerine
giderek yitmekte olan anılar ülkesinden
bir sıcak soluk değmeli yaşadığım güne
alabildiğine silikleşen eski âşinâlardan
biri koşup gelmeli alabildiğine
martıların –akıl almaz- nesini özledim ki
nazlı nazlı iniyorlar gözbebeklerime
bir akşam bulutu hatırımı sordu da sanki
alıp başını gitti yağmurlar ülkesine

Trabzon 2015 Dergisinden

Yayınlanma Tarihi : 20 Eylül 2015
ÇAĞRI

Tüzüğümüz gereği 2020 yılı Aralık ayında yapılması gereken ve T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 27/11/2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Covid-19 önlemleri gereğince ertelenen Derneğimizin 23. Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mart 2021 Pazar günü saat 11.00 da İnkîlap Sokak No: 18/14 Kızılay-Ankara adresindeki Vakıf salonunda, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 Talimatlarına uygun şekilde, çoğunluklu olarak yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı yer ve saatte 28 Mart 2021 Pazar günü İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 önlemlerine uyularak yapılacaktır.

Olağan Kongremize katılmanızı dileriz.

3 Mart 2021
Yönetim Kurulu Adına
Necmettin Saral
Trabzon Derneği Başkanı
GÜNDEM
  1. Açılış ve saygı duruşu,
  2. Divan Kurulunun oluşturulması ve yetkilendirilmesi,
  3. Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi,
  4. Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının ayrı ayrı oylanarak ibra edilmeleri,
  5. Üye aidatlarının görüşülerek Geçici Bütçenin onaylanması,
  6. 01.10.2018 tarihli ve 30552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Dernekler Yönetmeliğinin 85.maddesine eklenen fıkra gereğince, Dernek Beyannamesine eklenmesi zorunlu hale getirilen T.C.Kimlik numaralarına ulaşılamayarak 30.4.2019 tarihinde Dernekler Masasına gönderilen üye listesinde isimleri bulunmayan, Disiplin Kuruluna sevkedilen üyelerin, Dernek üyeliğinden çıkarılmalarının Genel Kurulun onayına sunulması,
  7. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimi,
  8. Dilekler ve temenniler.
Yayınlanma Tarihi : 5 Mart 2021
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Vakıf ve Dernek üyemiz emekli Vali Erol Zihni Gürsoy'un oğlu
DR. CÜNEYT GÜRSOY
vefat etmiştir.

Merhumun cenazesi, 11 Mart 2021 Perşembe günü saat 12:30'da, Ankara Karşıyaka Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Ankara Karşıyaka mezarlığına defnedilecektir.

Trabzon Vakfı ve Derneği adına Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Yayınlanma Tarihi : 9 Mart 2021