Son Güncelleme: 9 Temmuz 2024 11:53:29
DUYURU
Yüksek Öğrenim Burs Başvuruları Başlamıştır

2019-2020 Öğretim Yılı İçin Vakfımızca verilecek Yüksek Öğrenim Bursu başvuruları başlamış olup, 30 Eylül 2019 tarihinde sona erecektir.

Başvuru Ön koşulları:

 1. Trabzon Nüfusuna Kayıtlı olmak.
 2. Ankara'da okuyor olmak.
 3. Ara sınıflar için alttan dersi olmamak.

İstenen Belgeler:

 1. Öğrenci Belgesi
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. 1 Adet fotoğraf
 4. Başvuru Formu

Başvuru formunun istenilen diğer evraklarla birlikte vakıf sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

Yayınlanma Tarihi : 6 Eylül 2019
TRABZON İLİ VE İLÇELERİ EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
YUSUF BAYRAM
ÖĞRENİM BURSU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmelik; Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından, yurtiçi yüksek öğretim kurumlarında (özel yüksek öğretim kurumları ile açık öğretim fakülteleri hariç) öğrenim gören Trabzonlu öğrencilere verilecek bursun amacını, başvuru biçimini, burs alacak öğrencilerin belirlenmesini, bursun süresini, sona erme koşullarını ve bu konuda yapılması gereken diğer iş ve işlemleri kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 2- Bu yönetmelik, Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Senedi'nin 4/c maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;

Vakıf: Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nı ( kısa adı Trabzon Vakfı )
Vakıf Senedi: Trabzon Vakfı'nın kuruluşu ile ilgili resmi belgeyi,
Yönetim Kurulu: Trabzon Vakfı Merkez Yönetim Kurulunu,
Burs: Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Öğrenim Bursu'nu,
Öğrenci: Yurtiçi yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören tercihen Trabzon nüfusuna kayıtlı veya Trabzon'la illiyet bağı bulunan öğrencileri,
Koşullu Burs: Gerçek veya tüzel kişilerce karşılanmak kaydıyla, bu yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde seçimi yapılan öğrencilere Vakıf aracılığıyla verilen parayı tanımlamaktadır.


İKİNCİ BÖLÜM
Bursun Adı, Veriliş Amacı, Duyurulması, Başvuru Biçimi,
Burs Alacakların Belirlenmesi, Verilme Süresi
ve Biçimi, Sona Erme Koşulları

Bursun Adı

Madde 4- Bursun adı "Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Öğrenim Bursu" dur.

Bursun Veriliş Amacı

Madde 5- Burs; Vakfın amaçlarına uygun olarak, ekonomik durumu yetersiz olan başarılı öğrencilere öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla verilir. Karşılıksızdır.

Adaylık Şartları:

 1. T.C. Vatandaşı olmak,
 2. Tercihen Eğitim bilimleri dalındaki bir öğrenim programının kayıtlı ve devamlı öğrencisi olmak,
 3. Tercihen kız çocuğu olmak.
 4. Maddi imkandan mahrum olmak:
  Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak, ( Sadece harç kredisi alınabilir ).
 5. Başarı koşulları
  1. Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre ( ÖSS puanına göre ) önde olmak.
  2. Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 ( 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 70 ) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. ( Not ortalaması uygun olduğu halde 3'ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz ).
 6. Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.
 7. Üniversitelerin ikinci öğretim, ekstern, Açık Öğretim, uzaktan öğretim programı ve lisans programlarının son sınıflarında okuyanlar ile aynı aileden ikinci bir kişi burslarımızdan yararlanamaz.
 8. Tercihen Ankara'da eğitim görüyor olmak.

Bursun Duyurulması

Madde 6- Yönetim Kurulunca, her yıl Eylül ayı içerisinde burs verilecek öğrenci sayısı ve burs miktarı belirlenerek ilgililere duyurulur.

Bursa Başvuru Biçimi

Madde 7- Bursa başvurmak için Trabzon ili yada ilçeleri nüfusuna kayıtlı olmak gerekir. Burs başvuruları, aşağıdaki belgeler ile birlikte her yıl Eylül ayı sonuna kadar Vakıf merkezine yapılır.

Eklenecek Belgeler

 • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; ÖSS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini,
 • Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini ( transkript).
 • Tüm Öğrenciler; TC Kimlik nolu nüfus cüzdanının fotokopisi, öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi ile ailenin mali durumunu gösteren belgeleri ( Maaş bordrosu, emekliler için emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanlar ise Sosyal Güvenlik Kurumlarından (SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur'dan ) veli adına gelirsizlik belgesi) ekleyerek vakıf sekreterliğine verirler.
 • Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi
 • İki adet fotoğraf

Burs Alacakların Belirlenmesi

Madde 8- Başvurular, Yönetim Kurulunca oluşturulacak komisyon tarafından Ekim ayı içerisinde incelenir ve sonuçlandırılır. Aynı aileden birkaç kardeşin başvuru yapması halinde uygun görülürse tek bir öğrenciye burs verilir.

Burs Miktarı, Bursun Verilme Süresi ve Biçimi

Madde 9- Bursun miktarı her yılın Eylül ayında Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Burs her yeni eğitim dönemi için 8 ay boyunca bursiyerlere aylık peşin olarak ödenir. Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile, Ankara dışındaki Öğrenim Kurumlarında okuyan bursiyerlere 3'er aylık dönemler halinde de ödeme yapılabilir. Bursiyer, şahsen başvurmak koşuluyla, bursunu her ay Vakıf merkezinden alabileceği gibi, Vakıflar Bankası ve T. İş. Bankasının herhangi bir şubesindeki hesabına yatırılmasını da isteyebilir.

Burs, bursiyerin başarılı olarak geçen öğrenciliği süresince verilir. Bursiyer her öğrenim yılı sonunda okuduğu Öğrenim Kurumundan o yıla ait başarı durumunu gösteren resmi bir belgeyi Vakıf'a vermekle yükümlüdür. Bu belge verilmedikçe yeni yılda ödeme yapılamaz.

Bursun Sona Erme Koşulları

Madde 10- Aşağıdaki koşullardan biri gerçekleştiğinde burs sona erer.

 1. Yönetmelik ekindeki Burs Başvuru Formu bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması,
 2. Öğrencinin öğrenimine ara vermesi,
 3. Öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi,
 4. Öğrenim yılının sona ermesi
 5. Madde 5'te aranan başarı koşulları,
 6. Burs almaktan vazgeçilmesi,
 7. Burs Başvuru Formundaki bilgilerde değişiklik olursa, bursun sona erdirilmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koşullu Burs

Koşullu Burs Bağışı

Madde 11- Kişi ve kurumların burs olarak öğrencilere verilmek üzere koşullu bağışları Vakıfça kabul edilebilir.

Koşullu Burs Ödemeleri

Madde 12- Bu bursların kullanılmasında; bağış veya yardım yapanların gözetilmesini istediği koşullara, Vakfın ilkelerine aykırı olmamak koşuluyla uyulur.

Madde 13- Koşullu burs ödemeleri bu Yönetmelik esaslarına aykırı olamaz.

Madde 14- Bu Yönetmeliğin 10. Maddesinde belirtilen koşullar, bu burs için de aynen geçerlidir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler

Madde 15- Bu Yönetmelikte bulunmayan veya yeterince anlaşılmayan konularda Yönetim Kurulu kararı geçerlidir.

Madde 16- Bu Yönetmelikte yapılacak değişiklikler veya eklemeler, Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte ikisinin onayıyla yürürlüğe girer.

Madde 17- Bu yönetmelik esaslarına göre bir öğrenciye 4 yıl, veya 4 öğrenciye 1 yıl burs verenlere "Trabzon Vakfı Hizmet Plaketi" verilir.

Yürürlük

Madde 18- Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 19 Eylül 2002 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 19- Bu yönetmelik hükümleri Yönetim Kurulunca yürütülür.

EK MADDE: Vakfımızca verilen Yusuf BAYRAM Yüksek Öğrenim Bursu da bu yönetmeliğe tabidir.

ONAY:

Yayınlanma Tarihi : 8 Eylül 2011