Son Güncelleme: 15 Haziran 2024 23:13:27
TRABZON KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1:
 1. "Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği" adı ile bir dernek kurulmuştur.
 2. Merkezi Ankara'dadır.
 3. Ankara'da adres değişikliği tüzük tadilini gerektirmez.

DERNEĞİN AMACI VE UĞRAŞLARI

Madde 2:
Derneğin amacı, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmaktır. Dernek bu amaçla:Trabzonlular arasında sosyal ve kültürel dayanışmayı pekiştirmek için gezi, gece, balo, müsamere, konser, sportif uğraşlar ve konferanslar düzenler. Folklor çalışmaları ve eğitici kurslar düzenler. Gazete, dergi ve benzeri yayınlar çıkarır. Derneğin gereksinmesi olan konut, öğrenci yurdu, lokal ve benzeri yerler açabilir. Dernek mali olanakları ölçüsünde Trabzonlulara ve öğrencilere yardımda bulunur.

DERNEĞE GİRİŞ KOŞULLARI

Madde 3:
18 yaşını doldurup, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, belli bir ödenti vermeyi yükümlenmiş ve yasada gösterilen yasaklamaların dışında kalan herkes derneğe üye olabilir. Üyelik sıfatı, en az üç üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile kazanılır. Yönetim Kurulu bu kararı, en geç 30 gün içinde almak zorundadır.

DERNEKTEN ÇIKMA

Madde 4:
Her üye bir ay önce istifasını yazılı olarak vererek dernekten çıkma hakkına sahiptir.

DERNEKTEN ÇIKARILMA

Madde 5:
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, Derneğin yetkisini almaksızın Derneği herhangi bir yükümlülük altına sokanlar, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini zorlaştıranlar, temyiz kudretini kaybedenler, yükümlendiği ödentiyi, önerdiği zaman içinde ödemeyenler ve Yönetim Kurulu'nun uyarısına rağmen ödememekte direnenler, Yönetim Kurulu'nun üçte iki çoğunluğunun önerisi ve Disiplin Kurulu'nun kararı ile Dernekten çıkarılabilirler. Bu karara Genel Kurul'da itiraz edilebilir. Genel Kurul kararı kesindir.

DERNEĞİN ÜYELERİ

Madde 6:
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir; bu haklar kısıtlanamaz. Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Bu hak, yazılı olarak bir başka üyeye vekalet vermek suretiyle de kullanılabilir. Bir üye ancak bir başka üyenin daha oyunu kullanabilir.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 7:
 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu,
 4. Disiplin Kurulu.

GENEL KURUL

Madde 8:
Derneğin en büyük organı Genel Kurul'dur. Genel Kurul iki yılda bir aralık ayı içinde, Yönetim Kurulu'nun belirleyip ilan ettiği tarihte olağan toplantısını yapar. Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde ya da Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu ve üyeler, bu isteklerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirirler. Yönetim Kurulu, bir ay içerisinde Genel Kurul'u toplantıya çağırmadığı takdirde; 2908 sayılı Dernekler yasasının 20. maddesine göre işlem yapılır. Genel Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Tüzük değişikliğinde üçte iki çoğunluk aranır.

ÇAĞRI YÖNTEMİ

Madde 9:
Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü'ne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul'a katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü, yeri ve gündemi, bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır ve durum mahallin mülki amirine yazı ile bildirilir. Toplantı geri bırakıldığı takdirde, üyeler, ikinci toplantı tarihinden en az 7 gün önceden geri bırakılma nedenleriyle, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi gazete ile ilan edilerek, yeniden çağrılır ve durum mahallin mülki amirine yazı ile bildirilir. Genel Kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTININ YERİ

Madde 10:
Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir ilde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 11:
Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan fazlasının hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 12:
Dernek Genel Kurul ve toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin mülki amirine bildirilen gün, saat, yerde yapılır. Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek toplantı yerine giderler. Yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ile iki yazman seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı'na aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ile birlikte imza ederler. Toplantının sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR

Madde 13:
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin isteği üzerine görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14:
 1. Dernek organlarını seçer.
 2. Tüzük değişiklikleri önerilerini görüşüp karara bağlar.
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşüp Yönetim Kurulu'nu aklar.
 4. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul eder.
 5. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verir.
 6. Derneğin feshine karar verir.
 7. Yasalarda ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yapar.

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU

Madde 15:
Yönetim Kurulu Genel Kurulca gizli oy ve açık sayımla iki yıllık bir süre için seçilen onbir asil ve yedi yedek üyeden oluşur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 16:
 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
 2. Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki vermek.
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak.
 4. Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 5. Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu'nun asil üyeleri kendi aralarında;
  1. Genel Başkan,
  2. Genel Başkan Yardımcısı,
  3. Genel Sekreter,
  4. Genel Muhasip,
  5. Kol Başkanları seçmek suretiyle görev taksimi yapmak. Yönetim Kurulu'nda asil üyelerden boşalanın yerine sırasıyla yedekleri çağırmak.

DENETLEME KURULUNU SEÇİMİ

Madde 17:
Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Üyeler kendi aralarında bir başkan secerler.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 18:
Denetleme Kurulu, Genel Kurul adına; Derneğin işlerini yıllık hesaplarını bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek rapora bağlayıp Genel Kurul'a sunar.Şubelerin gelir-gider hesaplarını yıllık uğraşılarını, bilanço sonuçlarını inceleyerek bir raporla Merkez Genel Kurulu'na iletir. Denetleme Kurulu bu görevleri en az altı ayda bir yapar. Denetleme Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, fakat oy kullanamazlar.

DİSİPLİN KURULU

Madde 19:
Disiplin Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden ibaret olup Genel Kurulca seçilir. Üyeler kendi aralarında bir başkan seçerler.
Tüzüğün 5.maddesinde yazılan fiilleri işleyen üyeler hakkında Yönetim Kurulu'nun yazılı isteği üzerine durumu tetkik ederek karara bağlar.

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde 20:
Dernek lüzum gördüğü takdirde Trabzon, İstanbul, Erzurum, Eskişehir ve Karabük'te şube açabilir. Şube açılacak yerlerden en az üç kişinin bu yoldaki isteklerini taşıyan bir dilekçeyle Derneğin Genel Merkezine başvurmaları üzerine, Dernek Yönetim Kurulunca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine müracaatı yaparlar. Bu müracaatta kurucuların adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazı dernek tüzüğünden iki örnekle yetki belgelerinin eklenmesi şarttır. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmesi gerekir. Şube genel kurulunun toplanmasına ait ilan gazete yerine mahalli imkan ve vasıtalardan yararlanmak sureti ile yapılabilir.

ŞUBELERİN ORGANLARI

Madde 21:
Şubelerin organları:
Genel Kurul,
Yönetim Kurulu,
Denetleme Kurulu'ndan Oluşur.

Şube Genel Kurulları, olağan toplantılarını merkez genel kurul toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadır. Şubelerin Yönetim Kurulları, beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Ayrıca Denetleme Kurulu için de üç asil ve üç yedek üye Genel Kurulları tarafından seçilir. Şubeler, tüzüklerinde belirtilen görevleri yaparak, genel merkezi temsil ederler. Şube yönetim Kurulları, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlara uymak zorundadır. Genel Merkez, şubelerin Yönetim Kurullarını her zaman denetler ve yasal yetkilerini kullanır. Merkezin Genel Kurul toplantılarına her şube ikişer delege gönderebilir. Bu delegeler kendi şubelerini temsil ederler ve Genel Kurula yaptıkları öneriler öncelikli olarak görüşülür. Bu delegeler oylamaya katılabilirler.

Madde 22:
Yönetim Kurulları, tüzüğü tatbik, Genel Kurulun direktif ve emirlerini yerine getirirler. Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Aldığı kararları karar defterine işler ve üyeler tarafından imzalanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

Madde 23:
Dernek başkanı derneği temsil eder. Yazışmalarda birinci derecede imza yetkisini haizdir. Dernek başkanı, derneğin şubelerini de temsil eder ve genel başkan vasfını taşır. Dernek başkanı toplantılara başkanlık eder; oylamalarda oyların eşitliği halinde iki oya sahip olur. Başkan yardımcısı başkanın bulunmadığı hallerde, ona vekalet eder. Başkanın istifası halinde Yönetim Kurulu yeniden genel başkan seçer. Genel sekreter, yazışmaları yönetir; sayman ise hesap işlerine bakar, para tahsil işlerini yürütür, gelir-gider defterlerini tutar. Başkan, yönetim kurulunda bulunan öteki üyelere istediği görevleri verebilir. Bu görevi yapmayan üyeler ile nedensiz olarak üst üste üç kez yönetim kurulu toplantılarına katılmayan yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulunda kalıp kalmayacakları yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Yönetim kurulundan kendi isteği ile ayrılan ya da yönetim kurulu kararı ile ayrılması sağlanan üyelerin yerine yedekleri atanır.

ÜYELİK ÖDENTİSİ

Madde 24:
Üyeler yılda 500-5000,-TL arasında bir ödenti verirler bu ödenti miktarı yasa ve bu yasaya dayalı tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak, yönetim kurulunca yeniden düzenlenebilir.

GELİR KAYNAKLARI

Madde 25:
Derneğin gelir kaynakları:Üyelerden alınan ödentiler,Her çeşit bağışlar,Tüzüğün 2.maddesinin a,b,c,d fıkralarında gösterilen faaliyetlerden sağlanan gelirler,Dernek mamelekinden elde edilen gelirler.

DERNEK PARASININ SAKLANMASI

Madde 26:
Derneğin parası, milli bankalarımızdan bir ya da birkaçına yatırılır. Yönetim Kurulunca aksine karar verilmedikçe, Başkanda 100.000,-TL, Saymanda 50.000,-TL'den çok para bulunamaz. Bankalardaki para çift imzalı olarak başkan ve saymanın imzası ya da bunlardan biri ile yönetim kurulunca saptanacak bir başka üyenin imzası ile çekilebilir. Şubelerin zorunlu masrafları dışındaki her türlü gelirleri genel merkezce açılacak bir hesapta toplanır. Ancak şubelerin istemi ve genel merkez yönetim kurulunun kararı ile bir miktar para avans olarak şubelere bırakılabilir.

Madde 27:
Genel Kurul derneği her zaman fesh etme hakkına sahiptir. Fesih halinde derneğin malları ve parası derneğin amaçlarına uygun faaliyet gösteren bir derneğe veya böyle bir dernek mevcut değilse kamu yararına çalışma niteliklerini taşıyan bir derneğe devredilir.

Madde 28:
Dernek aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdür. Üye kayıt defteri,
Karar defteri,
Gelen ve giden evrak defteri,
Gelir ve gider defteri,
Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri,
Demirbaş eşya defteri.
Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması şarttır.

Madde 29:
Dernek yönetim kurulunda görev almak diğer sosyal faaliyetlerde bulunan derneklerde görev almayı engellemez.

DERNEK KURUCULARI

Madde 30:
Dernek, hepsi T.C. uyruklu olan aşağıdaki kimlikleri yazılı kişiler tarafından kurulmuştur:
1. Ahmet YILDIZ 2. Adil GEDİKOĞLU 3. Erdal ATALAY 4. Hakkı YILMAZ 5. Murat BEKAR 6. Yusuf Hasan ÇEBİ 7. Yıldıray ŞENTÜRK 8. Hayrettin İMAMOĞLU 9. Süleyman BİLGİÇ 10. Selahattin ALİOĞLU

Yayınlanma Tarihi : 30 Temmuz 2009