Son Güncelleme: 9 Temmuz 2024 11:53:29

Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı
19. Olağan Genel Kurul Çoğunluksuz Toplantı Tutanağı 28 Nisan 2024

GÜNDEM:
1- Toplantı Vakıf Başkanı Bilgin Aygül tarafından yapılan yoklama sonucu 52 asıl, 30 vekaleten Genel Kurulda hazır olduğu ve çoğunluğun sağlandığı anlaşılmış, Genel Kurul açılmıştır. Gündemin birinci maddesi gereği İstiklal Marşımızın eşliğinde Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimizin ve ölen Vakıf başkan ve üyelerinin aziz hatıraları için saygı duruşunda bulunuldu.

2- Gündemin ikinci maddesine geçilerek, Divan Kurulu seçimi ve Divana tutanakların imzalama yetkisi verilmesine yönelik şifahi önerge ile Divan Başkanlığına Mahmut Bayram, Divan üyeliğine Fehmi Yılmaz, Kemal Kurşunoğlu önerilmiş, Divan teşekkülü için başkaca öneri ve talep de olmadığından, öneri oylamaya sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Divan Başkanı Genel Kurula teşekkür ederek, gündem maddelerini okumuş, gündeme ilave madde olup olmadığına ilişkin katılanlara çağrıda bulunmuş, herhangi bir öneri gelmediği için gündemi geldiği şekliyle oylamaya sunmuş oy birliği ile gündem kabul edilerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

3- Yönetim ve Denetim Kurullarının 2 yıllık faaliyet raporları, gelir gider hesapları, bilançoların okunmasına ilişkin olarak; Faaliyet Raporu üyelere gönderildiği için okunmadan görüşmelere geçilmesine ilişkin Divan Başkanının önerisi oy birliği ile kabul edilerek, Denetim Kurulu raporu ile gelir gider hesapları ve bilanço Mehmet Çolakoğlu tarafından, İktisadi İşletmenin gelir gider hesapları İlyas Emre Yayla tarafından okunmuş, raporların görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin Başkan Bilgin Aygül üyelere açıklamalarda bulunmuştur. Raporlar hakkında söz alan olmamıştır.

4- Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası ile ayrıntılı gelir gider hesapları, bilanço ve gelir tablolarının ve İktisadi İşletmenin gelir gider hesapları ve bilançolarının; ayrı ayrı yapılan oylamalarında, Yönetim Kurulu oy birliği ile, Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edilmiş, gelir gider hesapları, bilanço ve gelir tabloları ile İktisadi İşletmenin gelir gider hesapları ve bilançoları oy birliği ile onaylanmıştır.

Başkan Bilgin Aygül duyulan güvene teşekkür ederek, yapılan hizmetlere ilişkin emeklerinin üyelerce karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir.

5- Vakıf Senedinin onüçüncü Maddesine göre boşalan Vakıf üyelerinin yerine Yönetim Kurulunca önerilen yeni üyelerinin alınmasının ve tüzük gereği üye sayısının %5 oranında artırılarak bu üyeliklere de yeni üyelerin alınmasına ilişkin beşinci maddenin görüşülmesine geçilmiştir.

Söz alan Vakıf Başkanı Bilgin Aygül, üye yapılacaklarla görüşüldüğünü, üye yapılacakların büyük bir bölümünün kurucu ve vefat eden üyelerin yakınları olduğunu, yine üye olacakların bilinen kişiler olduklarını, isim belirterek bir bölümünün salonda bulunduklarını, istifa edenlere ilişkin açıklamada bulunmuştur.

Söz konusu madde ile ilgili başkaca söz alan olmadığından ve liste halinde sunulan isimleri dışında Vakıf üyeliğine yönelik bir talepte bulunulmadığından; Hasan Süha Saral, Damla Alioğlu Alper, Canan Alioğlu Uncu, Mehmet Can Başar, Asiye Saltık, Yaşar Tan, Gülbeden Aksoy, Merve Gültan, Süheyla Öztürk, Mustafa Meriç, Ayşegül Güner, Sermin Güner, Bekir Salih, Refik Tokgöz'ün Vakıf üyeliğine getirilmesine ilişkin yapılan oylamada isimleri belirtilen 14 kişinin Vakıf üyeliğine kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Gündemin altıncı maddesindeki 2024-2025 yıllarının tahmini bütçesi Divan Başkanı tarafından okunmuş, görüşülmesine geçilmiş, konu hakkında söz alan olmadığından, 2024-2025 yıllarının tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Gündemin yedinci maddesine geçilerek, Vakıf Senedinin VAKFIN FAALİYETLERİ başlığı altındaki beşinci maddesinde "Vakıf 4. Maddedeki amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki yazılı faaliyetlerde bulunur." denilmektedir.

5.maddede (a) ila (g) harfleri arasında belirtilen yedi adet bende ek olarak (h) harfi ile "Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki Vakıflar, gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak" şeklinde yeni bend eklenmesine,

Vakıf Senedinin Genel Kurul Toplantılarına Çağrı adlı 18.Maddenin (b) bendinde "toplantı için üyelere yapılacak çağrının e-posta, Vakfın web sitesi, sms mesajı ve whatsApp yoluyla da duyuru yapabilmesi" şeklindeki değişikliklerin görüşülmesine geçilmiş, gündemin 7.Maddesi hakkında söz alan olmadığından öneri maddedeki oya sunulmuş madde oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Vakıf üye aidatlarının 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık 120TL'den 240TL'ye yükseltilmesine ilişkin önerinin görüşülmesine geçilmiş öneri, aidatların 01.01.2025 tarihinden itibaren yıllık 240TL'ye yükseltilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

9- Seçimlere ilişkin maddenin görüşülmesine geçilmiş, Divan Başkanlığına verilen önerge katılanların bilgisine sunulmuş, Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının asıl ve yedek üyelikleri için liste harici başka aday olmak isteyen ya da önerilen olup ulmadığı Genel Kurulun bilgisine sunulmuş, başka aday olmadığı tespit edildikten sonra her organın asıl ve yedek üyeleri ayrı ayrı oylanmak suretiyle aşağıdaki şekilde kurullar oluşmuştur.

Açık oylama yapılmasına ilişkin öneri Genel Kurulun onayına sunulmuş, açık oylama yapılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu ASİL:
Bilgin Aygül, Prof.Dr. Kenan Araz, Prof.Dr. Ruşen Keleş, İlyas Emre Yayla, Yusuf Hasançebi, Mehmet Çolakoğlu, Adnan Özyurt, Yaşar Tan, Herdem Uğur Tokel, Sinan Güven, Baki Lütfü Uzun, Sevinç Tok, Mustafa Meriç.

Yönetim Kurulu YEDEK:
Ahmet Sağlam, Merve Gültan, Cahit Akın Yılmaz, Muammer Zeki Güven, Nuri Kara, Baki Remzi Suiçmez, Cansın Görkem Özyurt, Arslan Abanoz, Kemal Alioğlu, Canan Alioğlu Uncu, Faruk Güner,Fatmanur Cumalioğlu, Gülen Alioğlu.

Denetim Kurulu ASİL: Ali Kemal Sancak, Necmettin Saral, Ömer Faruk İmamoğlu.

Denetim Kurulu YEDEK:
Fehmi Yılmaz, Damla Alioğlu Alper, Zeki İmamoğlu.

Onur Kurulu ASİL:
Yusuf Bahadır, Tevrak Murat Bahadır, Mustafa Turan.

Onur Kurulu YEDEK:
Mustafa Doğu, Özkan Akçay, Yusuf Ziya Karakelle.

Organlara ilişkin ayrı ayrı yapılan oylamada her bir organa yönelik aday gösterilen yukarıda isimleri yazılı üyeler adı geçen organlara oy birliği ile seçilmişlerdir.

10- Gündemin 10. Dilek, temennier ve kapanış maddesinde söz alan Vakıf Başkanı Bilgin Aygül Vakıf çalışmalarının daha etkin, daha üretken ve daha sık sosyal kültürel faaliyetlere yer verilerek sürdürüleceğini belirtmiş, Divan Başkanı Vakfımızın tüm üyelerinin aileleri ile sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam sürdürmeleri temennisinde bulunmuş, organlara seçilenleri tebrik ederek başarı dileklerini belirtmiş, Genel Kurulu kapatmıştır. 28.04.2024

Divan Başkanı Mahmut Bayram
Divan Üyeleri Fehmi Yılmaz, Kemal Kurşunoğlu

Yayınlanma Tarihi : 5 Mayıs 2024
Trabzon Vakfı 19. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Yönetim Kurulumuzun kararı gereğince Vakfımızın 19. Olağan Genel Kurulu Toplantısının 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 13:00’de çoğunluklu olarak Vakıf Merkezinde, (14 No’lu Daire) yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 28 Nisan 2024 Pazar günü çoğunluksuz olarak aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla;

Prof.Dr.Kenan ARAZ
Başkan Vekili
Bilgin AYGÜL
Trabzon Vakfı Başkanı

GÜNDEM :

 1. Yoklama, Açılış ve Saygı Duruşu,
 2. Divan Kurulu’nun Seçimi ve Divana Tutanakları İmzalama Yetkisi verilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurullarının 2 Yıllık Faaliyet Raporları ile Vakfın ve İktisadi İşletmesinin Gelir-Gider Hesapları ve bilançolarının okunması, görüşülmesi,
 4. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası ile Vakfın ve İktisadi İşletmesinin ayrıntılı bilanço ve gelir tablolarının onaylanması,
 5. Vakıf Senedinin 13.Maddesine göre Genel Kurulda mevcut üye tam sayısının % 5’ini aşmamak şartıyla Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile üye alınır. Ayrıca; “Genel Kurul üyeliğinin ölüm, istifa, hastalık vs. nedenlerle boşalması halinde Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurulun onayı ile boşalan bu üyelikler doldurulur” denilmektedir. Bu nedenle yeni üyelerin alınmasının karara bağlanması,
 6. 2024 ve 2025 yıllarının tahmini bütçelerinin görüşülerek karara bağlanması,
 7. Vakıf Senedinin VAKFIN FAALİYETLERİ başlığı altındaki 5.maddesinde “Vakıf 4.maddedeki amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki yazılı faaliyetlerde bulunur.” denilmektedir. 5.madde de (a) ila (g) harfleri arasında belirtilen yedi adet bende ek olarak (h) harfi ile “Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki Vakıflar, gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak” şeklinde yeni bir bend eklenmesine, Vakıf Senedinin Genel Kurul Toplantılarına Çağrı adlı 18.maddesinin (b) bendinde “toplantı için üyelere yapılacak çağrının e-posta, vakfın web sitesi, sms mesajı ve whatsApp yoluyla da duyuru yapılabilmesi” şeklinde değiştirilmesinin Genel Kurulunun onayına sunulması,
 8. Vakıf aidatımızın 01.01.2025 tarihinden itibaren yıllık 120 TL’den 240 TL‘ye yükseltilmesinin görüşülüp karara bağlanmasına,
 9. Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının seçimi,
 10. Dilekler ve Kapanış.
Yayınlanma Tarihi : 2 Nisan 2024
TRABZON İLİ VE İLÇELERİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
18.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Vakfımızın 18. Olağan Genel Kurulu 18 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 13'de Vakıf merkezinde yapılmıştır.

Toplantı Vakıf Başkanı Bilgin Aygül tarafından açılmış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Divan Kurulunun seçimine geçilmiş ve Divan Başkanlığına Av. Mahmut Bayram üyeliklere ise Av. Baki Lütfi Uzun ve Cahit Akın Yılmaz seçilmiştir.

Yönetim ve Denetim Kurullarının 2 yıllık raporları görüşülmüş, bu konuda söz alan önceki dönem bakanlarımızdan Vakıf Üyemiz Prof.Dr. Hikmet Sami Türk yönetim kuruluna yaptığı titiz çalışmalarıından dolayı teşekkür etmiştir. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası ile ayrıntılı gelir gider hesapları ve bilanço Genel Kurulun onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem gereği vefat ve istifa nedeniyle boşalan üyeler ile Vakıf senedine göre üye sayısının % 5 oranında Vakfa yeni üye alınması maddesine göre;
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL, FİKRET KOÇ, AZİZ İSKENDER KUTOĞLU, EDA NUR ABANOZOĞLU, MERVE NAZ ABANOZOĞLU, GÜVEN CİRAV, BAKİ REMZİ SUİÇMEZ, GÜLCAN BAYULU, ERDİNÇ ÖZTEN, KAZIM BULUTAY, FİLİZ GÜNAY, İHSAN EŞ, ESMA KARA, ERTUĞRUL CANDAŞ, AHMET TAŞ, ÖZKAN AKÇAY, ERTUĞRUL AYDEMİR, CANSIN GÖRKEM ÖZYURT, NİMET BAKİ, ATİLA KELEŞ, SERAP GAZİOĞLU, adlı 21 kişinin Vakıf üyeliğine kabulü oy birliği ile onaylanmıştır.

Gündeme göre, 2022-2023 yıllarının tahmini bütçesi görüşülmüş ve 60 TL olan üye aidatlarının 01.01.2023 tarihi itibariyle 120 TL‘ye çıkarılmasına ilişkin önerge ile birlikte bu madde oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin bir diğer maddesine göre, Vakıf senedinin 18.maddesi (b) bendinde Vakfın olağan ve olağanüstü toplantılarının üyelere bildirimlerinin sadece posta yoluyla değil postaya ilaveten Vakfın web sitesi, e-posta, SMS mesajı, whatsapp gibi haberleşme kanallarından biriyle üyelere duyurulmasına şeklinde değiştirilmesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi maddesine göre, genel kurulca oy birliği ile onaylanan aşağıda adları yazılı üyeler, belirtilen kurullara seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler;
BİLGİN AYGÜL, PROF.DR. KENAN ARAZ, PROF.DR.RUŞEN KELEŞ, İLYAS EMRE YAYLA, LEMİ ATALAY, YÜKSEL AKSU, ELİF GÜLİZ BAYRAM, ADNAN ÖZYURT, HERDEM UĞUR TOKEL, SİNAN GÜVEN, ŞANER ALAP, SEVİNÇ TOK, DEVRİM HACISALİHOĞLU

Denetim Kurulu Asil Üyeler;
BÜLENT BAKİ, ÖMER FARUK İMAMOĞLU, MEHMET ÇOLAKOĞLU

Onur Kurulu Asil Üyeler;
MUSTAFA TURHAN, TEVRAT BAHADIR, YUSUF HASANÇEBİ

Vakıf Başkanı Bilgin Aygül üyelere teşekkür ederek Genel Kurul sonlandırılmıştır.

Yayınlanma Tarihi : 22 Haziran 2022
Trabzon Vakfı 18. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Yönetim Kurulumuzun kararı gereğince Vakfımızın 18. Olağan Genel Kurulu Toplantısının 11 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 13:00’da çoğunluklu olarak Vakıf Merkezinde, (14No’lu Daire) yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 18 Haziran 2022 Cumartesi günü çoğunluksuz olarak aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir. Saygılarımızla;

Devrim HACISALİHOĞLU
Genel Sekreter
Bilgin AYGÜL
Trabzon Vakfı Başkanı

GÜNDEM :

 1. Yoklama, Açılış ve Saygı Duruşu,
 2. Divan Kurulu’nun Seçimi ve Divana Tutanakları İmzalama Yetkisi Verilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurullarının 2 Yıllık Raporlarının ve Gelir-Gider Hesapları ile bilançolarının okunması ve görüşülmesi,
 4. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası ile ayrıntılı bilanço ve gelir tablolarının onaylanması,
 5. Boşalan Vakıf Üyelerinin yerine Yönetim Kurulunca önerilen yeni üyelerin alınmasının ve tüzük gereği üye sayısının %5 oranında artırılarak bu üyeliklere de yeni üyelerin alınmasının karara bağlanması,
 6. 2022 ve 2023 yıllarının tahmini bütçelerinin görüşülerek karara bağlanması,
 7. Vakıf Senedinin Genel Kurul Toplantılarına Çağrı adlı 18.maddesinin (b) bendinde toplantı için üyelere yapılacak çağrının e-posta, vakfın web sitesi, sms mesajı ve whatsApp yoluyla da duyuru yapılabilmesi şeklinde değiştirilmesinin genel kurulunun onayına sunulması,
 8. Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarının seçimi,
 9. Dilekler ve Kapanış.
Yayınlanma Tarihi : 24 Mayıs 2022
TRABZON İLİ VE İLÇELERİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI
17.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Tarih : 27.09.2020
Yer : Vakıf Merkezi
Saat : 13.00

Yönetim Kurulunun aldığı karar gereğince çoğunluklu 20.09.2020 tarihinde yapılamayan, çoğunluklu genel kurula davet gereğince çoğunluksuz olarak belirtilen; tarih, yer ve saatte Genel Kurul gerçekleştirilmiştir.

Başkan Bilgin AYGÜL Genel Kurul gündeminin 1.Maddesi gereğince yoklama yaparak, 21 asil üye, 21 vekaleten üyenin genel kurula katılım olduğunu belirterek toplantıyı açmış, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarıyla, bu Ülkeye ve Trabzon'umuz için taş üstüne taş koyan ve Vakfımızın da ebediyete intikal edenleri için bir dakikalık saygı duruşunu gerçekleştirmiştir.

Başkan Bilgin AYGÜL, gündemin 2.Maddesindeki genel kurulun yönetimi seçimi ile divana tutanaklara imza yetkisinin verilmesine ilişkin bu maddeyi oylamıştır.

Divan Başkanlığına Mahmut BAYRAM, yazmanlıklara Nuri KARA, Baki Lütfi UZUN önerilmiş, başkaca öneri olmadığı için divana tutanaklara imza atma yetkisi verilmesiyle birlikte divana önerilenler oylamaya sunulmuş her iki konu oylanarak katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Divan Başkanlığı yerini aldıktan sonra, kendilerine verilen göreve teşekkür edip, gündemi genel kurulun onayına sunmuştur. Genel Kurula verilen önerge ile Yönetim ve Vakıf Üyeliğinden istifa eden Elif Güliz BAYRAM'ın kabul edilmeyen Vakıf Üyeliğinden istifası konusunun Vakıf Genel Kurulunun yetkisinde olduğu göz önünde bulundurularak verilen önerge 5.Madde olarak gündeme alınması oylanmış, önergenin oybirliği ile 5.Madde olarak gündeme alınması kararlaştırılmıştır.

Bu haliyle genel kurul gündemi dokuz madde olarak oylanmış, oy birliği ile kabul edilerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 3.Maddesi Yönetim ve Denetim Kurullarının iki yıllık raporlarının gelir gider hesapları ile bilançolarının okunması ve görüşülmesi olup; raporlar üyelere gönderilmiş olmasına rağmen Başkan Bilgin AYGÜL tarafından, Denetim Kurulu raporu Necmettin SARAL tarafından, gelir gider hesapları ile bilançolar Fikret KAHYAOĞLU tarafından okunup üyelerin bilgisine sunulmuştur.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili söz alan olmamıştır.

Gündemin 4.Maddesindeki Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları ve gelir gider hesapları ile bilançoların ayrı ayrı oylanmasına geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Raporu oy birliği ile, Denetim Kurulu Raporu oy birliği ile, Gelir Gider Hesapları ve bilançolar oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 5.Maddesine geçilerek, Elif Güliz BAYRAM'ın Vakıf üyeliğinden istifasına ilişkin konu görüşülmüş Genel Kurulca istifası oylanarak oy birliği ile kabul edilmemiştir.

Gündemin 6.Maddesindeki, boşalan Vakıf üyeliklerinin yerine Yönetim Kurulunca önerilen yeni üyelerin alınmasının ve Tüzük gereği üye sayısının %5 oranında artırılarak bu üyeliklere de yeni üyelerin alınmasının karara bağlanması konusu görüşülmüş, söz alan olmadığından Yönetim Kurulunca liste halinde önerilen; ZEKİ İMAMOĞLU, BORA ERSOY, SEVİNÇ TOK, ÜMİT YARDIMOĞLU, ESEN AKBAY, CANDAN AYDIN, KEMAL ALİOĞLU, SEYMEN GÖKÇE, KEMAL BOSTAN, DİLARA GÜNÜÇ, DERYA KEYF, CAHİT AKIN YILMAZ, NECMETTİN KELEŞ, KEMAL KURŞUNOĞLU, RASİM GAZİOĞLU, RAUF BEKİROĞLU, YÜKSEL ÖZTEKİN, ŞANER ALAP, ESİN SELİMOĞLU,

Ayrı ayrı oylama sunulara, asaleten ve vekaleten Genel Kurula katılan 42 üyenin oy birliği adları geçen 19 kişi Vakıf Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Gündemin 7.Maddesindeki 2020-2021 yıllarının tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin olarak verilen önerge Fikret KAHYAOĞLU tarafından okunup üyelerin bilgisine sunulmuştur.

Bu maddeye ilişkin söz alan olmadığından oylamaya geçilmiş, 2020-2021 yıllarının tahmini bütçesi genel kurulda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 8.Maddesindeki yönetim, denetim ve onur kurulu üyelikleri seçimine geçilmiş, verilen önerge dışında kurullar için ayrıca ve başkaca aday olup olmadığı sorulmuş, başkaca aday olmadığından seçimlere geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine önerilen;
BİLGİN AYGÜL, PROF.DR.KENAN ARAZ, PROF.DR.RUŞEN KELEŞ, İLYAS EMRE YAYLA, ŞEVKET ARZ, YÜKSEL AKSU, LEMİ ATALAY, ADNAN ÖZYURT, HERDEM UĞUR TOKEL, SİNA GÜVEN, ŞANER ALAP, SEVİNÇ TOK, DEVRİM HACISALİHOĞLU,

Genel Kurula asaleten ve vekaleten katılan 42 üyenin oybirliği ile Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine önerilen;
MUAMMER ZEKİ GÜVEN, HAMDİ İLHAN, NURİ KARA, COŞKUN İSKENDEROĞLU, NAMIK GAZİOĞLU, ERDOĞAN ÜÇÜNCÜ, MUSTAFA SANCAK, ARSLAN ABANOZ, NİZAMETTİN EMİN, AHMET SALİH GENÇ, NECATİ DAYI, KEMAL ALİOĞLU, PINAR SIVALIOĞLU,

Genel Kurula asaleten ve vekaleten katılan 42 üyenin oybirliği ile Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine;
BÜLENT BAKİ, ÖMER FARUK İMAMOĞLU, MEHMET ÇOLAKOĞLU,

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;
FETHİ YILMAZ, ZEKİ İMAMOĞLU, FEHMİ YILMAZ,

Genel Kurula asaleten ve vekaleten katılan 42 üyenin oybirliği ile Denetim Kurulu Asil ve Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Onur Kurulu Asil Üyeliklerine;
MUSTAFA TURHAN, TEVRAT BAHADIR, YUSUF HASANÇEBİ,

Onur Kurulu Yedek Üyeliklerine;
MUSTAFA DOĞU, ALİ KEMAL SANCAK, YUSUF ZİYA KARAKELLE,

Önerilen bu kişiler Genel Kurula asaleten ve vekaleten katılan 42 üyenin oybirliği ile Onur Kurulu Asil ve Onur Kurulu Yedek Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Gündemin 9.Maddesine geçilmiş, dilek ve temennilerde Başkan Bilgin AYGÜL söz alarak bu olağan üstü koşullarda genel kurula katılan üyelere teşekkür etmiş, kendilerine duyulan güvene, verilen göreve layık olmaya çalışacaklarını belirtmiş, Divan Başkanı Mahmut BAYRAM başkaca söz alan olmadığından katılanlara teşekkür ederek, yeni seçilen kurulların üyelerine divan adına başarılar dileklerini belirterek toplantıyı kapatmıştır. 27.09.2020

Divan Başkanı Mahmut BAYRAM
Yazmanlar Nuri KARA, Baki Lütfi UZUN
Yayınlanma Tarihi : 4 Ekim 2020