Son Güncelleme: 9 Temmuz 2024 11:53:29

TRABZON

İLİ VE İLÇELERİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VE

SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI

1986

VAKIF SENEDİ

Tescil No: 1647Trabzon Vakfının 23.05.2004 ve 27.05.2006 tarihlerinde yapılan Genel Kurullarında vakıf senedinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır..Buna göre:

Ankara 11.Noterliğince düzenlenen 28.03.2006 tarih ve 4321, 08.06.2006 tarih ve 8240 yevmiye nolu değişiklik senetlerinin tescili hakkında Ankara 3.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 11.07.2006 tarih ve E:2006/ 139, K:2006/-270 sayılı kararına istinaden Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 15.09.2006 tarih ve 7713 sayılı yazısı ile merkez siciline kaydının uygun olduğu bildirilmiştir.

Vakfın 01/06/2014 tarihli olağan genel kurulunda vakıf senedinin bazı maddelerin de değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır. İş bu değişiklik Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 2014/345 esas 2014/588 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 07/01/2015 tarihli kararı ile kesinleşmiştir.

Bu değişikliklere göre vakıf senedi son şekline getirilerek yeniden hazırlanmıştır.

16/01/2015 TRABZON VAKFI

Bugün bindokuzyüz seksenaltı senesi Temmuz ayının dokuzuncu Çarşamba günüdür.

Ben aşağıdaki imza ve mühürün vazıı T.C. kanunlarının bahşettiği selahiyetleri haiz Ankara Yirmiüçüncü Noteri Cengiz Torlak vekili yeminli Başkatip Safa Turgut Çavuşoğlu, Ankara Atasanayi 1. Cad. No. 22/2 deki dairemde görevim başında iken Vaki talep ve davet üzerine, Ankara Kızılay Selanik Cad. No . 23/12 ye gelindi. Mahalli mezkürda hazır bulunan ve Kırşehir Mucur Kereç Köyü nüfusunda kayıtlı olup Ankara'da aynı adreste mukim olduğunu söyleyen ve. 8.2.1944 yılında Ali ile Elif'ten doğduğu ve Kekeç Köyü nüfusunda 043 cilt 44 sahife ve 13 kütük sıra numarasında kayıtlı olduğu ibraz eylediği Çankaya Nüfus İdaresinden verilmiş 5.2.1981 Tarih ve 204650-D03 serili resimli nüfus cüzdanından anlaşılan, okur yazar olduğunu beyan eden Avukat ORHAN İZZET KÖK bana müracaatla düzenleme bir vakıf senedi tanzimini istedi. Kendisinin kanuni ehliyeti haiz okur yazar ve taam şuur olduğunu anladım. Bunun üzerine ilgili söz aldı ve dedi ki: Bu vakıf senedinin sonunda yazılı şahıslar adına vekaleten Türk Medeni Kanununun 903 sayılı kanunla değişik 73. ve müteakip maddeleri gereğince aşağıda yazılı olduğu şekilde bir vakıf kurulmuştur.

İkibinaltıyılı Haziranayının sekizinci günü. 08.06.2006

Aşağıda imza ve mühürü bulunan Ankara 11. Noter BESALET TUFANYAZICI'nın meşguliyetine binaen vekil i başkatip BÜLENT YAĞMUR- Atatürk Bulvarı İnce Han No:103 Kat4/23-24 KIZILAY/ANKARA adresindeki noterlik dairemde çalışmakta iken yanıma gelen ve temsil yetki belgesi dayanak, Ankara 10.Noterliğince onaylı 02.06.1998 tarihli, 18882 yevmiye sayılı TRABZON İLİ VE İLÇELERİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI'na ait karar defterinin 122. sayfasında bulunan 06.06.2006 tarihli, 2006/10 sayılı Yönetim Kurulu kararından temsil yetkisi anlaşılan vakıf yönetim kurulu üyesi sekreter kimliğini gösterdiği Ankara Trafiğinden verilme 04,02,1987 tarihli, 399414 kayıt nolu, B tipli, A063061 seri nolu fotoğraflı onaylı nüfus cüzdanına göre, Trabzon ili, Merkez İlçesi, Yeşilyurt nüfusunun cilt no:034/02, sayfa no: 045, kütük no: 31.36' da nüfusa kayıtlı, Sami ve Zeliha oğlu Yomra-1944 doğumlu halen İnkılap Sokak No:18/14 KIZILAY/ANKARA adresinde bulunduğunu ve okur yazar olduğunu söyleyen Murat BEKAR bana başvurarak bir vakıf senedi tadil sözleşmesi düzenlemesini istedi. Okur yazar olan ilgilinin kimliğindeki fotoğrafına bakarak kimliği hakkında kanı sahibi oldum ve nüfusta kayıtlı kişi olduğunu anladım. İlgiliden gerçek isteklerini sordum.

Oturumda söz alan TRABZON İLİ VE İLÇELERİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI' nı temsilen hareket eden MURAT BEKAR söz alarak dedi ki: "Ankara 23.noterliğince düzenlenmiş 09.07.1986 tarihli, 28403 yevmiye sayılı TRABZON İLİ VE İLÇELERİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI' nın ana sözleşmesinde 27.05.2006 tarihinde yapılan 10.0Iağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar gereğince vakfımızın ana senedinde aşağıdaki şekilde bir tadilat yapıyorum. Şöyleki:

(Onbir Haziran İkibinondört) Çarşamba günü 11/06/2014

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben ANKARA 20. NOTERİ Ali Sedat ULUĞ Yerine imzaya Yetkili Başkatip Atakan KAYA Selanik Cad. No:26/6 Kızılay 06650 Çankaya / Ankara adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve 8590045900 vergi numaralı KIZILAY İNKILAP SK. No: 18 İç Kapı No: 14 Çankaya / Ankara adresinde faaliyette bulunan TRABZON İLİ VE İLÇELERİ EĞİTİM KÜL.VE SOS.YAR.VAKFI adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 29/06/2011 tarih, 26264 kayıt, B13 seri ve 73314 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, 1 Nolu Erdoğdu mahallesi/köyü, 7 cilt, 545 aile sıra, 3 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Necati , ana adı Ferihan , doğum tarihi 3/5/1957 , doğum yeri Trabzon olan, xxxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı, halen AZİZİYE MAH. WILLY BRAND SK. No: 18 iç Kapı No: 14 Çankaya / Ankara adresinde oturduğunu ve okuryazar olduğunu bildiren ilgili BİLGİN AYGÜL , DÜZENLEME ŞEKLİNDE VAKIF SENEDİ TADİLİ düzenlenmesini istedi. İlgilinin kimliği hakkında yukarıda yazılı belge ile kanı sahibi olduğum gibi bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve ilgiliden BİLGİN AYGÜL adlı kişinin okuryazar olduğunu anladım. İlgili VAKIF BAŞKANI BİLGİN AYGÜL şu suretle söze başladı.

"TRABZON İLİ VE İLÇELERİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA Vakfı VAKIF SENEDİ, Ankara 23 Noterliğince düzenlenmiş 9-07-1986 tarih 28403 yevmiye nolu vakıf senedi ondördüncü olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar gereğince ana sözleşmenin aşağıdaki şekilde bir tadilat yapıyoruz şöyleki;

TRABZON İLİ VE İLÇELERİ EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI KURULUŞ SENEDİ

BÖLÜM - I

GENEL HÜKÜMLER

VAKFIN ADI

VAKFIN ADI VE KURUCULARI:

Madde 1: Bu Vakıf senedinin sonunda yazılı şahıslar Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre bir Vakıf kurmuşlardır. Vakfın adı; Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'dır. Kısa adı "Trabzon Vakfı"dır.

VAKFIN HUKUKİ DURUMU:

Madde 2: Trabzon İli ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Trabzon Nüfus kütüğüne kayıtlı ve Trabzon'a hizmet etmiş kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetimine tabi olarak kurulmuş, tüzel kişiliği haiz işbu Vakıf, Kuruluş Senedi ve ilgili cari mevzuat hükümlerine göre idare edilecek bir kurumdur.

Vakfın amacına uygun hususlarda ilgili mercilerden gerekli izinler alınmak suretiyle yerli ve yabancı benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, Vakfın gayelerini gerçekleştirmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla ilgili mercilerden izin alınmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik ve irtibat büroları açabilir.

Açılacak şube, temsilcilik ve irtibat bürolarının çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak Yönetmelik veya talimatnamelerle belirlenir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 3: Vakfın Merkezi Ankara olup açık adresi: İnkılap Sokak No: 18/14 Kızılay/ANKARA'dır.

BÖLÜM - II

VAKFIN AMAÇLARI

Madde 4:Vakfın amaçları şunlardır.

a) Trabzon yöresi halk oyunlarını ve halk türkülerinin yaşamasını ve gelişmesini sağlamak ve yöre geleneklerini sürdürmek,

b) Trabzon yöresinin tarihi ve turistik değerlerini tesbit etmek, tanıtmak, işletilmesini sağlamak ve yardımcı olmak,

c) Trabzon ve Trabzonlularla ilgili olarak spor, eğitim, kültür ve sağlık faaliyetlerini geliştirmek.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 5: Vakıf 4. maddedeki amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunur.

a) Halk Oyunlarının ve Halk Türkülerinin yaşamasını ve gelişmesini sağlamak amacı ile yurt içi ve yurt dışı gösterilere katılmak, kurslar ve seminerler düzenlemek ve düzenlenmiş olan resmi ve özel kurslara ve seminerlere katılmak,

b) Kurtuluş ve anma günleri ile ilgili olarak radyo ve televizyon programları yapmak. Balo, konser, temsil, festival ve gezi programları düzenlemek ve düzenlenmiş olan programlara katılmak,

c) Yörenin geleneklerini sürdürmek ve toplantı ve programlar düzenlemek, düzenlenmiş olan toplantı ve programlara katılmak.

d) Yörenin tarihi ve turistik değerlerini tespit etmek, tanıtmak, sergi açmak, işletilmesini sağlamak ve yardımcı olmak kaydı ile her türlü sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunmak. Vakfın gelirlerini artırmak amacı ile ilgili ticari işletme kurmak ve kurulmuş olanlara katılmak,

e) Trabzon ve Trabzonlularla ilgili olarak spor, eğitim, kültür ve sağlık faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere;

- Genç ve kabiliyetli sporculara her türlü desteği sağlamak.

- Özellikle yoksul ve yetenekli öğrencileri okutmak, korumak, burs vermek, okul ve benzeri tesisler yapmak.

- Çeşitli kültür faaliyetlerini teşvik etmek, korumak ve destek sağlamak,

- Hastane, sağlık merkezi, dispanser gibi sağlık kurumları yaptırmak, kurmak, yardımcı olmak.

f) Vakfın amaçlarına uygun ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve yardımlaşmayı sağlamak maksadı ile kreş, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik çalışmaları yapmak veya desteklemek. Düğün, nişan, ölüm gibi hallerde vakfedenler arasında sürekli haberleşmeyi sağlamak,

g) Vakfa gelir temin edilmesi ve Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi maksadıyla, diğer faaliyetlerde bulunmak.

Bu cümleden olarak Vakıf; gayrimenkul alabilir, inşaa ettirebilir, satabilir, devlet, şirket tahvilleri veya hisse senetleri, hazine bonoları ve sair menkul kıymetleri alabilir ve satabilir, holdinglere, limited, anonim şirketlere iştirak edebilir, kendi bünyesinde şirketler ve işletmeler kurabilir, sigorta acenteliği ve sair acentelikler, bayilikler ile ithalat, ihracat ve ticari mümessillik, taahhüt ve komisyon işleri de yapabilir. Gerekli gördüğü hallerde yardım kampanyaları düzenler, bağış kabul eder.

BÖLÜM - III

ÜYELİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER:

ÜYELİK VE ŞARTLARI

Madde 6: Trabzonlu veya Trabzon’a hizmet etmiş kişilerden, üyelik talebinde bulunanlardan 13. Maddede belirtilen sayı kadar, yönetim kurulu kararıyla önerilen ve genel kurulda onaylanan kişiler üye olarak kabul edilir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 7: Aşağıdaki hallerde Vakıf üyeliği sona erer.

a) Üyenin istifası,

b) Vakıf tüzel kişiliğine ve çalışmasına, faaliyette bulunan Vakfın kurduğu işletmeye zarar verici veya engelleyici faaliyetlerde bulunan, Vakıf tüzüğünde yazılı esaslara uymayanlar, giriş aidatını ve yıllık aidatını ilk altı ay içinde ödemeyenler,

c) Üyeliği içinde yüz kızartıcı suç işleyenler,

d) Vakfa yanlış beyanda bulunanlar,

e) Medeni kanun ve Vakıflar Tüzüğü hükümleri uyarınca üyeliğe engel bir durumu ortaya çıkanlar.

Vakıf üyeliği sona erenlerin birikmiş aidatları kendilerine iade edilmez.

BÖLÜM - IV

MALİ HÜKÜMLER:

VAKFA TAHSİS EDİLEN DEĞERLER

(VAKFIN VARLIĞI)

Madde 8: a) Vakfa tahsis edilen iki milyon lira nakit.

b) Vakıf Kurucularından Sabahattin SAĞIROĞLU tarafından Vakfa bağışlanan Ankara İli, Çankaya İlçesi, 3.Bölge

Tapu Sicil Muhafızlığına kayıtlı Kocatepe Mah. İnkılap Sokak'ta imarın 1067 ada 8 parsel numarasında kâin 18 nolu apartmandaki 10 nolu dairesi bedeli otuz milyon liradır.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde 9: Vakfın gelir kaynakları, yapılacak ayni, nakdi bağış ve yardımlar ile işletme, iştirak ve sair ticari kuruluşlardan elde edilecek kar veya temettü payları yanında Vakıf faaliyetlerinden elde edilebilecek gelirler ve mevcut üyelerin yıllık üye aidatlarından ibarettir.

a) Her çeşit menkul ve gayrimenkul bağışlar, yardımlar, hibeler, vasiyet ve vakfedilen mallar.

b) Kaldırılmıştır.

c) Vakfın kira gelirleri ile ortaklıklarından, yayın ve diğer ticari yollardan elde edeceği gelirler.

d) Vakfın kuracağı veya kuruluşuna iştirak edeceği şirketler ve işletmeler ile Vakfın mal varlığının işletilmesinden elde edilen gelirler.

e) Her türlü yatırım ve piyango gelirleri.

f) Vakfın amacına ve kanun hükümlerine uygun her türlü ticari ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS YÖNTEMİ:

Madde 10: Vakıf tarafından kurulacak eğitim tesislerinde en az %10 kapasitenin yetenekli, ancak maddi olanaktan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10'u keza maddi imkânı olmayan hastalara tahsis edilir.

VARLIK VE KAYNAKLARIN VAKFA AİT OLMASI:

Madde 11: Üyelerin Vakfa ödedikleri aidatlar ve Vakfın diğer tüm varlıkları Vakıf kişiliğinin malı olup, bu Senette yazılı hükümler dışında üyeler ve üçüncü şahıslar lehine bir hak doğurmaz.

BÖLÜM - V

VAKFIN ORGANLARI:

ORGANLAR:

Madde 12: a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Onur Kurulu

GENEL KURULUN OLUŞUMU:

Madde 13: Genel Kurul, vakfın en yetkili organı olup, isimleri vakfın senedinin sonunda belirtilen kurucular ile bu senet değişikliğine kadar alınmış üyelerden oluşur. İki yılda bir gerçekleştirilen olağan genel kurulda mevcut üye tam sayısının %5 ini aşmamak şartıyla, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayı ile üye alınır. Ayrıca; Genel Kurul üyeliğinin ölüm, istifa, hastalık vs. nedenlerle boşalması halinde, yönetim kurulunun önerisiyle genel kurula katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının çoğunluk oyu ile doldurulur. Yukarıda belirtilen üyelerle birlikte yeni üyeliğe kabul edilenler de Genel Kurul üyesidir.

Madde 14: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun yürürlük tarihi olan 01.01.2002 tarihinden önce Vakfa üye olanlar, Genel Kurul üyesidirler.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 15: Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Vakıf hesapları ve bilançosunu Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile Onur Kurulu raporlarını incelemek ve bu kurulların ibrası hakkında karar vermek,

b) Yıllık üye aidatlarını belirlemek,

c) Yönetim Kurulunu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulunu gizli veya açık oyla seçmek,

d) Vakıf Senedinin değiştirilmesine karar vermek,

e) Vakıf Senedi hükümlerinin yerine getirilmesini kollamak,

f) Vakıf feshi veya tasfiye gibi nedenlerle dağılma halinde Vakfın para, mal alacakları hakkında karar vermek,

g) Kaldırılmıştır.

OLAĞAN TOPLANTI:

Madde 16: Genel Kurul iki yılda bir defa en geç Haziran ayının sonuna kadar olağan olarak toplanır.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI:

Madde 17: Genel Kurul:

a) Yönetim Kurulunun Kararı,

b) Denetçilerin yazılı isteği,

c) Genel Kurul üyelerinin 2/5'inin (Beşte iki) yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

GENEL KURUL TOPLANTILARINA ÇAĞRI:

Madde 18: Yönetim Kurulu;

a) Olağan Genel Kurul için hazırlayacağı raporu ve son bilanço,

b) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul için toplantının gündemi, toplantının gün ve saati, yeri toplantı gününden en az 15 gün önceden taahhütlü yazı ile Genel Kurul Üyelerinin beyan ettikleri adreslerine posta ile bildirilir.

TOPLANTI VE KARAR:

Madde 19: Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesi için Genel Kurul Üyelerinin yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı 7 gün sonra aynı yer, aynı saat ve aynı gündemle toplanır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın gündemin görüşülmesine geçilir.

Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin temsil ettikleri oy sayısının çoğunluğu ile alınır. Genel Kurul'da her üyenin bir oy hakkı vardır. Ancak Genel Kurula mazereti sebebiyle katılamayanlar kendilerini temsilen başka bir üyeyi yazılı olarak yetkili kılabilirler. Her üye yalnızca bir üyeyi temsil edebilir. Vakıf Senedinin değiştirilmesine ve kabulüne veya kaldırılmasına ilişkin kararların geçerli olabilmesi için üye tam sayısının 3/5'ünün bulunacağı toplantıda, toplantıya katılan üye sayısının en az yarıdan bir fazlasını temsil eden oyların bu karar lehine kullanılmış olması şarttır. Genel Kurul'da ancak gündemdeki maddeler görüşülür. Toplantıya katılanların 1/10'nin teklif ettiği hususlar Genel Kurul'un onayı ile gündeme alınır.

TOPLANTININ AÇILIŞ VE YÖNETİMİ:

Madde 20: Üyeler tespit edilen gün, saat ve yerde toplanarak Genel Kurulu teşkil ederler. Toplantıdan önce üyeler Yönetim Kurulu'nca hazırlanan hazirun cetvelindeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine geçerler. Toplantıya katılanların bu liste üzerinden tespiti yapılarak bir tutanağa bağlanır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere açık oylama ile bir Başkan, bir Kâtip üye ve yeteri kadar Oy Sayım Memurundan oluşan Divan Heyeti oluşturulur. Genel Kurul Kararı ile Divan Heyetinin seçimi gizli oyla da yapılabilir. Toplantı tutanak ve kararları Divan Heyeti tarafından imzalandıktan sonra Yönetim Kurulu'na teslim edilir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 21: Vakfın her türlü işlemleri 13(on üç) kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen 26 üyeden (on üç) kişi asil, 13 kişi de yedek yönetim kurulu olarak ayrı yarı oylanarak teşkil edilirler. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeler arasında görev bölümü yapılarak bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Sekreter ve bir muhasip üye seçilir. Yönetim Kurulu çalışma kolları ve platformları da oluşturulabilir. Yönetim Kurulu üyeliği fahridir.

Madde 22: Yönetim Kurulu en az ayda bir kere Vakıf merkezinde toplanır. Toplantının geçerli olabilmesi için çoğunluğun hazır bulunması şarttır. Kararlar, toplantıya katılan Yönetim Kurulu'nu üye tam sayısının çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik olursa Başkan'ın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde yedek üyeler davet olunur. Yönetim Kurulu, üye sayısı beşten aşağı düştüğü takdirde Yönetim Kurulu kararı ile eski üyelerin kalan süresini doldurmak için yeni üyeler seçilmek üzere Genel Kurulu, olağanüstü toplantıya çağırır. Bir yıl içinde özürsüz olarak üç defa toplantıya katılmayan üyelerin görevi sona erer. Toplantının tutanakları, toplantıya katılmış olanlar tarafından imzalanarak noterlikçe onaylanmış bir deftere kayıt kopya edilir. Kararlara muhalif kalan üyeler muhalefet şerhini tutanağa yazıp imza etmek zorundadır. Vakfın her türlü işleri Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekili ile birlikte imza yetkisine haiz bir üye tarafından yürütülür.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 23: Yönetim Kurulu, Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi ve Vakfın gelişmesi için her türlü faaliyeti bu Senet ve ilgili diğer mevzuata yapmakla yetkili ve sorumlu organdır.

Yönetim Kurulu'nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

a) Vakfın mallarını gelirlerini ve her türlü işlemlerini yönetmek, bu konuda gerekli harcamaları yapmak.

b) Vakfın ve Vakfa bağlı işletmelerin işlemlerinin yürütülmesi amacı ile kendi sorumluluğu altında olmak üzere Vakfın ve işletmelerinin personel kadrosunu ve ücretlerini tayin etmek.

c) Vakıf adına her türlü hukuki ve mali sözleşmeleri yapmak, Vakfı, Mahkemeler ve İdari Makamlar ve gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil etmek.

d) Vakfı temsile ve Vakıf adına imzalamaya yetkili olan kişi veya kişilerin yetki derecelerini tespit etmek.

e) Genel Kurul'a sunmak üzere her takvim yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programı ile takvim yılı sonunda gelir-gider tablosu, bilanço ve faaliyet raporu hazırlamak.

f) Kaldırılmıştır.

g) Genel Kurul tarafından alınmış olan kararları işleme koymak, uygulamak, uygulamasını sağlamak.

h) Gerekli durumlarda ilgili mercilerden izin almak suretiyle şube, temsilcilik ve irtibat büroları açmak, açılacak bu birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirleyici yönetmelik, talimatname veya yönergeler hazırlamak.

i) Vakfın mal varlığını artırmak ve gelişmesini sağlamak üzere ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden izin almak kaydı ile Vakıf mallarında değişiklik ve gayrimenkul satın alma veya kiralaması konusunda kararlar almak ve bu kararları işleme koymak.

j) Vakıf merkezinin ve işletmelerin yöneticilerine gerekli ihtiyacı göz önüne alarak satın alma ve sarf yetkisi vermek.

k) Vakfın faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ticari işletme kurmak, kurulmuş işletmelere iştirak etmek, hisse senedi satın almak.

l) Vakıf faaliyetleri ile ilgili olarak istikrazda bulunmak, sahip olunan gayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü ayni haklar tesis ettirebilmek, Vakıf lehine ipotek veya rehin kabul etmek.

m) Onur Kurul'unca verilecek ihraç kararı dışındaki Senette yazılı diğer sebeplerden dolayı üyelerin Vakıf'tan çıkarılmasına karar vermek, Onur Kurulu'nca verilecek ihraç kararını uygulamak.

n) Üyelerden Vakıf Senedi hükümlerini yerine getirmeyenler ile Vakfa karşı görevini yerine getirmeyenler, Vakfın sahip olduğu mal ve tesislere zarar verenler, Vakfı maddi zarara uğratanlar hakkında karar vermek ve bu konulara ilişkin disiplin yönetmeliği hazırlamak.

o) Vakfın yönetimi için personel, muhasebe, disiplin gibi konularda yönetmelik hazırlamak.

p) Bu Senette yazılı Vakıf faaliyetlerinin Vakfın varlığı ve gelişmesini dikkate alınarak gerçekleştirmek.

r) Vakfın mali durumunu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki sicile tescil ettirmek.

s) Kanun Tüzük ve Senette ön görülen diğer işlemleri yapmak.

DENETLEME KURULU

Madde 24: Vakfın bütün işlemleri3 (üç) kişilik bir Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen üç kişi asil, üç kişi yedek Denetleme Kurulu üyesini teşkil ederler.

Yönetim Kurulu’nun herhangi bir şekilde yeniden seçime gitmesi halinde, Denetleme Kurulu görevine devam eder. Kurul üyelerinden boşalma olursa yedek üye yerini doldurur. Görevi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Genel Kurulca ibra edilmeyen Yönetim veya Denetleme Kurulu Üyeleri yeniden seçilemezler. Görev süresi esnasında ikametini belediye sınırları dışına aktaran üyelerin bu görevi sona erer.

DENETLEME KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 25: Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Vakıf hesaplarını ayrı ayrı veya birlikte, en az üç ayda bir defa sürekli incelemek,

b) Bütçe uygulamasını kontrol etmek,

c) Her faaliyet yılına ait bilanço, gelir-gider tablosu ve faaliyet raporunu inceledikten sonra bir rapor düzenleyerek Genel Kurul'a sunmak,

d) Yıl içerisinde gördükleri aksaklıkları yazılı olarak Yönetim Kurul'una bildirmek,

e) Son iki yıllık faaliyet hakkında düzenleyecekleri raporu Genel Kurul'a vermek.

Denetleme Kurulu, gerektiğinde Başkan'ın isteği üzerine toplanır. Çalışma biçimini yetki ve görev dağılımını kendi aralarında kararlaştırırlar. Denetleme Kurulu'nun toplantı ve kararları çoğunlukla olur. Türk Medeni Kanunu'ndaki, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Vakıf üzerindeki denetim yetkisi hükmü saklıdır.

ONUR KURULU

Madde 26: Genel Kurul'ca üyelerden iki yıl süre ile üç asil ve üç yedek üye seçilerek Onur Kurul'u teşkil edilir. Kurul üyeleri, aralarından birini Başkan seçerler ve kararlarını oy çokluğu ile alınır.

ONUR KURULU'NUN GÖREVLERİ

Madde 27:

a) Bu Senedin 31. maddesindeki eylemleri gerçekleştirenler hakkında karar vermek,

b) Yönetim Kurulu'nca kendisine yazılı olarak bildirilen konuları üç ay içerisinde karara bağlamak ve gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'na vermek. Bu konular Vakfın gelişmesinde ve Vakıf Senedinde belirtilen amaçlara ulaşmada Yönetim Kurulu'na yol gösterir,

c) Bu Vakıf Senedi ile verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 28:

Onur Kurulu kararlarını Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu, bu kararları ilgiliye en geç 15 gün içerisinde tebliğ ve infaz eder. Hakkında karar alınan üye, kendisine yapılan tebligata karşı, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Onur Kurulu'na itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İlgili, ancak aşağıda 3 ve 4. bentteki cezalara çarptırıldığı taktirde Genel Kurul'a itiraz edebilir. Genel Kurul'un kararı kesindir. Onur Kurulu, Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak yönetmelikte belirtilen fiillerden dolayı aşağıdaki cezaları verebilir.

1-Uyarma,

2-Kusur bildirme,

3-Süreli veya süresiz kurduğu veya kuracağı tesislerden yararlanmayı önlemek,

4-Vakıf'tan ihraç.

VAKFIN DAĞILMASI

DAĞILMA SEBEPLERİ

Madde 29: Vakfın varlıklarının, Vakıf amaçlarının gerçekleşmesine imkan vermeyecek şekilde ve derecede azalmasını veya Genel Kurul tarafından dağılması kararı alınması halinde, yürürlükteki hukuki mevzuat hükümlerine göre dağılma işlemi tamamlanır.

DAĞILMA KARARI:

Madde 30: Vakfın fesih, tasfiye gibi nedenlerle dağılması hakkındaki kararlar için Genel Kurul üye sayısının 3/5'inin bulunacağı toplantıda, üyelerin 3/4'ünün karar vermiş olması şarttır. Dağılma halinde Vakfın para, mal, alacak, menkul ve gayrimenkul malları ile diğer hakları hakkında yürürlükteki Vakıflar Tüzüğü hükümlerine göre işlem yapılır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde 31: Aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar Onur Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu'nca Vakıf'tan ihraç edilebilirler.

a) Vakıf tüzel kişiliğine ve çalışmasına, Vakfın kurduğu faaliyette bulunan işletmelere zarar verici veya engelleyici faaliyetlerde bulunanlar,

b) Vakıf tüzüğünde yazılı esaslara uymayanlar,

c) Bu Senedin 35. maddesine göre bilgi saklama yükümlülüğünü ihlal edenler,

d) Vakfın kuruluşundan sonra yüz kızartıcı suç işleyenler,

e) Vakfa yanlış beyanda bulunanlar,

f) Vakfı maddi zarara uğratanlar,

g) Vakıf Senedinde ve ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirmeyenler,

h) Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara uymayanlar,

ı) Disiplin Yönetmeliği hükümlerine aykırı davrananlar.

EK AİDAT TALEBİ:

Madde 32: Vakfın mali gücünü sarsacak olağanüstü sebeplerin ortaya çıkması halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden aylık aidat miktarının beş katı kadar ek aidat istenebilir. Bu ek aidatlar üyeler tarafından Vakfa bir ay içerisinde ödenir.

Madde 33: Vakfın merkez, şube, büro, lokal veya işyerlerinde genel ahlaka ve adaba, kanunlar, mülki, askeri, idari ve yargı organlarının kararlarına aykırı (izin almaksızın, içki satılması ve içilmesi, kumar oynanması ve oynatılması) gibi faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Aksine davranışlarda bulunanlar hakkında Yönetim Kurulu gereken tedbirleri alır. İlgili makamlara başvurur.

BİLGİ SAKLAMA MECBURİYETİ:

Madde 34: Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Vakıf ve Vakfın kurduğu işletme yeri personeli, görevlerini yaparken Vakıf üyelerinin aileleri veya mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri yetkili merciler dışında sıkı bir şekilde saklamak zorundadır.

Aksine hareket edenler hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

BİLGİ VE BELGE VERME MECBURİYETİ:

Madde 35: Vakıf üyeleri, Vakıf tarafından talep edilen bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER:

Madde 36: Bu Senetle düzenlenmeyen konularda Vakfın amaçları göz önüne alınarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk Medeni Kanun ve Tüzük Hükümleri ile gerekli hallerde Vakıflar Genel Müdürlüğü görüş ve kararları uygulanır.

VAKIF SENEDİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:

Madde 37: Bu Vakıf Senedi, Türk Medeni Kanunu'nun 74. Maddesi uyarınca Vakfın tüzel kişilik kazanması ile yürürlüğe girer.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1: Vakfın kurulmasını izleyen yılın en geç aralık ayı içerisinde Genel Kurul toplanır. Vakfın organları seçilir. Vakfın organları seçilinceye kadar Vakfın Kurucuları, Yönetim ve Denetleme Kurulları oluşturarak bu organların görev ve yetkilerini kullanırlar.

VAKFIN KURUCULARI:

1- Mevlüt HAMZAOĞLU

2- Sabahattin SAĞIROĞLU

3- H.Necmi SALİHOĞLU

4- Süleyman BİLGİÇ

5- Güngör ERSOY

6- Ömer İBİŞ

7- Bilgin AYGÜL

8- Senai SARAL

9- Hasan TİRYAKİOĞLU

10- Ali Nazmi KALAFATOĞLU

11- Osman TAN

12- Sefer ULUSOY

13- Mahmut MACİT

14- Kemal CİRAV

15- Temel ÇAĞLAYAN

16- Ali Rıza UZUNER

17- Nazmi BİLGİÇ

18- Halit ÇEBİ

19- Nizamettin KAYTAZ

20- Yusuf HASANÇEBİ

21- Yüksel ÇAVUŞOĞLU

22- Murat BEKAR

23- Hüseyin ALİOĞLU

24- Selahattin ALİOĞLU

25- Selahattin SEYİS

26- Ömer ÇETİNKAYA

27- Fevzi GÖZÜTOK

28- Kenan ARAZ

29- Necati DAYI

30- Muzaffer YÜCE

31- Fazıl YAĞCI

32- Abdullah Yüksel AKIN

33- Selami BİRDAL

34- İlyas CİNEL

35- Tevfik Gülek ÖZDAL

36- Nurhayat ŞEN

37- Hayrettin İMAMOĞLU

38- Tevrat Murat BAHADIR

39- Haki YILMAZ

40- Şevket ARZ

41- Nuri KARA

42- Şanver İSMAİLOĞLU

43- Saffet TURAN

44- M.Sait YAZICIOĞLU

45- İbrahim H.KURT

46- Ali Naci TUNCER

47- Ahmet KAHVECİ

48- Bayram AYDIN

49- Kadir GÖZÜTOK

50- Cemal ABBASOĞLU

51- Sebahattin KALYONCUOĞLU

52- Süreyya DAVULCUOĞLU

53- Hüseyin ÖZKAL

54- Recep YAZICIOĞLU

55- Kemal EFENDİOĞLU

56- Ahmet GÜL

57- R.Önder KARADUMAN

58- Saffet Kadir OTMAN

59- Tayyar Saim TAVŞANOĞLU

60- Mustafa CİNEL

61- Ali Kemal SANCAK

62- Erol ÖZAKTAN

63- Mustafa BATU

1


Yayınlanma Tarihi : 10 Şubat 2015